Privacy en Data Protection in de praktijk van de publieke sector (6 dagen)

Privacy en Data Protection in de praktijk van de publieke sector (6 dagen)

Volledige, actuele en direct toepasbare kennis én plan van aanpak voor het implementeren en borgen van privacy & data protection in publieke organisaties

Data Protection Officer (DPO/FG) verplicht in elke publieke organisatie

Vanaf 25 mei 2018 zijn alle overheidsinstanties en publieke organisaties verplicht een Data Protection Officer (DPO/FG) aan te stellen. Een Data Protection Officer (DPO/FG) houdt toezicht op de toepassing en naleving van de nieuwe Europese privacy wetgeving. Daarnaast informeert, adviseert en rapporteert de DPO/FG over de mate waarin het privacy- en beveiligingsbeleid gerealiseerd en geborgd is. Burgers, patiënten, personeelsleden e.a. kunnen bij de Data Protection Officer (DPO/FG) terecht voor informatie over hun verwerkte persoonsgegevens en voor klachten.

Grote verantwoordelijkheid

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt gekenmerkt door vele onduidelijkheden. Wat wel duidelijk is, is dat u tal van nieuwe verplichtingen krijgt plus de verantwoordelijkheid (accountability) om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt.

In deze complete en actuele opleiding worden alle eisen waaraan met name organisaties in de publieke sector moeten voldoen behandeld. Tal van specifieke en complexe onderwerpen op het gebied van privacy en data protection in publieke organisaties komen aan bod, zoals DPIA’s, Big Data, privacy awareness, privacy en de WOB, de WED en privacy bij publiekszaken. Er is ruimschoots gelegenheid uw vragen te stellen aan de zeer deskundige docenten.

Nieuwe professionele kennis en vaardigheden

Als Data Protection Officer (DPO/FG) dient u niet alleen te beschikken over functie-gerelateerde juridische kennis, maar moet u ook verstand hebben van o.m. informatiebeveiliging (security), IT, compliance, audit, risk management en administratieve organisatie (AO). Aan de publieke Data Protection Officer (DPO/FG) worden daarnaast nog tal van specifieke eisen gesteld. Denk bijvoorbeeld aan gekwalificeerde integriteitsnormen, bijzondere rechtskennis, transparantie en privacy data governance. Actuele vakkennis en deskundigheid op al deze gebieden, conform de eisen die de nieuwe AVG stelt, lijkt haast een onmogelijkheid. De zeer deskundige docenten van deze 6-daagse praktijkopleiding gaan ervoor zorgen dat u tijdig en evidence-based in uw organisatie over voldoende kennis en expertise beschikt om aan deze uitdaging het hoofd te bieden.

Succesformule van deze praktijkopleiding

De succesformule van deze praktijkopleiding is gebaseerd op het toetsen of u beschikt over alle noodzakelijke, actuele (theoretische) kennis en met name op het praktisch kunnen toepassen van de nieuwe privacy wetgeving. Voor alle publieke DPO’s zal het een behoorlijke uitdaging zijn om de theorie om te zetten naar de praktijk. Het vereist het nodige uitzoekwerk en ervaring om deze vertaalslag te kunnen maken. Uw zeer ervaren en toonaangevende experts op het gebied van privacy en data protection zullen u met raad en daad en vele tips terzijde staan. Aan de hand van diverse praktijkopdrachten en een examen (thuisopdracht) kunt u zelf toetsen welke kennis en deskundigheid bij u (eventueel) nog ontbreken.

Inhoud van de cursus

Deze cursus is een zesdaagse cursus die op zes achtereenvolgende weken wordt gegeven.

Lesprogramma

Dag 1: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – Kernpunten

 1. De AVG/GDPR in het publieke domein
 2. De praktische implementatie van AVG
 3. Taken, positionering en functieprofiel van de publieke Data Protection Officer (DPO/FG)
 4. Opzet en structuur van het privacy plan

 

Dag 2: Het werkplan van de publieke Data Protection Officer (DPO/FG) 

 1. Het DPO privacyplan – privacy visie, beleid en strategie
 2. Inventarisatie en register van verwerkingen
 3. De privacy nulmeting, privacy awareness en privacy compliance
 4. Privacy awareness in de publieke sector
 5. Privacy risicomanagement
 6. Het privacy implementatieplan
 7. Samenwerking en gegevensuitwisseling met ketenpartners

 

Dag 3: Toezichtstaken van de Data Protection Officer (DPO/FG)

 1. Het evaluatie- en mitigatieplan
 2. Privacy audits
 3. Integraal toezichtsmanagement model van de publieke DPO/FG
 4. De externe Data Protection Officer (DPO/FG)

 

Dag 4: Privacy knelpunten in de publieke sector (1) 

 1. Beveiliging van persoonsgegevens in het publieke domein
 2. Datalekken
 3. Bewerkersovereenkomsten
 4. Internationale bescherming van persoonsgegevens
 5. Big data en privacy in de publieke sector
 6. Privacy en ethiek in het publieke domein

 

Dag 5: Privacy knelpunten in de publieke sector (2)

 1. Privacy by design (PbD)
 2. Internet of Things (IoT) en privacy
 3. Privacy en profiling
 4. Rechten van betrokkenen
 5. Privacy klachtenprocedures en de publieke sector
 6. Privacy schadeclaim procedures

 

Dag 6: Privacy knelpunten in de publieke sector (3) 

 1. Privacy en risicolocaties in het publieke domein
 2. Privacy evidence van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 3. Privacy compliance instrumenten
 4. Privacy audits
 5. Data Protection Impact Assessment (DPIA)

 

Vorm

Cursusmateriaal

Naast de zeer uitgebreide cursusmap ontvangt u bij deze unieke praktijkopleiding het handboek Data Protectie Officer (DPO/FG), voorzien van roadmaps, tabellen, diagrammen en checklists voor de dagelijkse praktijk (t.w.v. € 100,-) plus 6 maanden onbeperkt toegang tot de digitale trainingsmodule ‘Privacy in het publieke domein’ (t.w.v. € 75,-).

Voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om deze praktijkopleiding succesvol te kunnen doorlopen.

Niveau

De 6-daagse opleiding Privacy & Data Protection in de publieke sector wordt gegeven op HBO/Bachelor niveau.

Aantal deelnemers

Gezien het intensieve en interactieve karakter van deze opleiding en de vele praktijkopdrachten wordt slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

Privacy & Data Protection in publieke organisaties – examen (thuiswerkopdracht)

Deze opleiding wordt afgesloten met een examen in de vorm van een thuiswerkopdracht die u na digitaal kunt inleveren. De hoofddocent beoordeelt uw uitwerking en koppelt zijn bevindingen telefonisch aan u terug in een 1-op-1 sessie van max. 1 uur. Bij voldoende resultaat wordt u ingeschreven in het Nederlandse Register voor Privacy Opleidingen (NRPO) dat gehouden wordt door de Nederlandse Privacy Academie (NPA).

Data Protection Officer (DPO) – beroepsregister

Er bestaat nog geen van overheidswege erkend beroepsregister voor Data Protection Officers (DPO’s), ook al pretenderen sommige partijen deze wel te hebben. Er is derhalve ook geen officiële Data Protection Officer (DPO) titel in omloop. Naar verwachting zal de Europese Commissie pas in 2019/2020 met richtlijnen komen om Europese en nationale criteria vast te stellen.

Na het volgen van deze praktijkopleiding kunt u zich dus gewoon Data Protection Officer (DPO) noemen. U ontvangt van ons een certificaat van deelname en u wordt – indien u slaagt voor de examen thuiswerkopdracht – ingeschreven in het Nederlandse Register voor Privacy Opleidingen (NRPO) dat gehouden wordt door de Nederlandse Privacy Academie (NPA). Dit register heeft juridisch gezien dezelfde status als ieder ander certificaat/register in Nederland.

Voor wie is deze praktijkopleiding onmisbaar?

De verplichting tot het aanstellen van een Data Protection Officer (DPO/FG) geldt voor alle overheidsorganisaties en vrijwel alle organisaties in de publieke sector en voor niet-publieke organisaties die persoonsgegevens (en/of speciale categorieën persoonsgegevens) verwerken.

Deze praktijkopleiding richt zich met name op de (specifieke) kennisbehoefte van publieke organisaties. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de centrale overheid (ministeries), provinciehuizen, gemeentes, gemeentelijke organisaties (gemeenschappelijke regelingen), publiekrechtelijke organen, zorginstellingen, onderwijs, scholen, rechtbanken, politie en justitie, belastingdienst, uitvoerende gemeentelijke instellingen zoals arbo en groenvoorziening, rekenkamers en alle overige uitvoerende organen en organisaties die een bewerkersrelatie (of contractuele relatie) hebben met een overheidsinstantie of een overheidsorgaan.

De opleiding is met name bedoeld voor (toekomstige) Data Protection Officers (DPO’s/FG’s) en iedereen binnen de publieke sector die zijn of haar kennis over privacy en data protection wil actualiseren en toetsen en/of medeverantwoordelijk is voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Daarnaast denken wij o.a. aan privacy functionarissen, CISO’s, informatiebeveiligers, compliance officers, beveiligingsbeheerders BRP, IT security managers, security officers Suwinet, IT managers, (staf)juristen, privacy juristen, beleidsmedewerkers (juridische zaken), (overheids)accountants, advocaten, informatiemanagers, informatie analisten, data managers, projectmanagers privacy, (privacy) auditors, fraude en/of veiligheidscoördinatoren, coördinatoren toezicht, klachtenfunctionarissen, risk managers, HR managers, (juridische)controllers, Business Intelligence (BI) professionals en alle (interne en externe) adviseurs op bovengenoemde terreinen.

Docenten

Privacy & Data Protection in de praktijk – docenten

Uw hoofddocent, mr. drs. Romeo Kadir MA LLM MSc EMBA EMoC, is een toonaangevende expert op het gebied van privacy en gegevensbescherming, auteur van het eerste Europese handboek DPO dat geënt is op de AVG en tevens eindredacteur van de succesvolle schriftelijke (en online) opleiding Data Protection Officer (DPO) in de praktijk.

Romeo Kadir houdt zich al ruim 25 jaar professioneel bezig met privacy en data protection en heeft vele Data Protection Officers (DPO’s) en Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG’s) opgeleid. Hij heeft in 2003 aan de basis gestaan van het Nederlands Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG). Op dit moment bekleedt Romeo een aantal Data Protection Officer (DPO) gerelateerde functies bij verschillende organisaties en treedt hij als externe Data Protection Officer (DPO) op voor een aantal organisaties. Bij de Universiteit van Utrecht (UU) verricht hij wetenschappelijk onderzoek naar het ‘functioneel optimum van de DPO’ in de vorm van advies aan de European Data Protection Board (EDPB) en de Europese Commissie. Regelmatig verzorgt hij lezingen voor internationale data privacy events in bijvoorbeeld Brussel, Parijs en Los Angeles.

Opleider: IMF 

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het uitgeven van veelal schriftelijke praktijkcursussen en het organiseren van tal van (vaak certificerende) post-HBO opleidingen, masterclasses en trainingen. IMF is al meer dan 25 jaar actief op de Nederlandse markt. Internationaal worden onze cursussen gekocht en bezocht door organisaties uit meer dan 40 verschillende landen.

 

Inschrijven & Aanmelden

Formulier voor het inschrijven op webinars, sessies en cursussen aangeboden door Managementcareer.nl
1 Persoonsgegevens
2 Factuurgegevens
 • Persoonsgegevens

Management Career Nieuwsupdate

Zoek uw cursus of opleiding

Filter cursussen

Ad

Zoek uw cursus of opleiding

Filter cursussen

Ad

Zoek uw cursus of opleiding

Filter cursussen